ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

banner price

Φιλικός Διακανονισμός

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός

Ο Φιλικός Διακανονισμός (Σύστημα Άμεσης Πληρωμής) είναι μια συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, για έναν τρόπο αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών, η οποία εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις. Eπιφέρει ταχύτητα την αποζημίωση, καθώς ο ασφαλισμένος, που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα, αποζημιώνεται από την δική του ασφαλιστική εταιρία. Χρησιμοποιείστε τον Φιλικό Διακανονισμό όταν δεν ευθύνεστε για το ατύχημα, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε ταλαιπωρία ή αργοπορία πληρωμής από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία.

Το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού καθιερώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από τα μέσα του 2000. Στην έναρξή του αφορούσε μόνο την αποζημίωση ατυχήματος με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτει πλέον και ατυχήματα με μικρές σωματικές βλάβες.
H Συμφωνία Φιλικού Διακανονισμού εφαρμόζει το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα η ασφαλιστική εταιρεία του αναίτιου οδηγού μπορεί να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου στόλου αυτοκινήτων οχημάτων.
Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας

Στους πίνακες υπαιτιότητας παρουσιάζονται συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων που, όταν συμβούν, οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%.
Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές. Εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

Λίστα μελών του Φιλικού Διακανονισμού

Κείμενο Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού

Πότε εφαρμόζεται ο Φιλικός Διακανονισμός
Μόνο σε ατυχήματα που συμβαίνουν εντός Ελλάδος και εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οχημάτων που ασφαλίζονται για την αστική ευθύνη τους σε ασφαλιστικές εταιρίες που μετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό. Η Συμφωνία εφαρμόζεται ακόμη και αν η αστική ευθύνη για δύο από τα εμπλεκόμενα οχήματα καλύπτεται από την ίδια ασφαλιστική εταιρία.

Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων των δύο οχημάτων διακανονίζεται μέσω του Φιλικού Διακανονισμού και των οριζομένων στο Παράρτημα 11,  εφόσον είναι δυνατός ο διακανονισμός ανά δύο οχήματα.

Το τροχαίο ατύχημα έχει υλικές ζημιές μέχρι 6.500 € ή/και σωματικές βλάβες μέχρι 12.000 € κατ' άτομο και 30.000 € ανά συμβάν, άρθρο 11 της συμφωνίας.

Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.

 • Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής.

Επιπλέον εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

 • Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσης που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων.
 • Σε περίπτωση που από την σύγκρουση των οχημάτων προκαλείται ζημιά σε αντικείμενο εκτός των οχημάτων, όπως ιδίως σε κολώνα φωτισμού, πίνακα σήμανσης, κάδο απορριμμάτων, τοιχίο περίφραξης.
 • Στην περίπτωση ύπαρξης κάλυψης ιδίων ζημιών των εμπλεκομένων οχημάτων.
 • Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.
 • Για όλα τα τροχαία ατυχήματα που δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη και την καταβολή της αποζημίωσης.

Τι υλικές ζημιές καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός

Ανεξάρτητα από την τυχόν ύπαρξη άλλων ζημιών, οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές  δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συμφωνημένο όριο των 6.500 € της Συμφωνίας και  περιλαμβάνουν:

 • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων
 • Το κόστος αντικατάστασης κράνους , βαλίτσας δικύκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα).
 • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος

Τι σωματικές βλάβες καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός

Σύμφωνα με το Παράρτημα 9 παρ. 6 της Συμφωνίας  ορίζεται ο τρόπος αποζημίωσης σωματικών βλαβών. Διακρίνονται 2 περιπτώσεις:

 1. Για αποζημίωση σωματικών βλαβών έως 500 € ανά ζημιωθέντα δεν απαιτείται ιατρική πραγματογνωμοσύνη και καλύπτονται:
  Αμοιβές ιατρών, έξοδα νοσηλίων, διαγνωστικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος με την προϋπόθεση  ύπαρξης πρωτότυπων αποδείξεων που τα αποδεικνύουν.
 2. Για αποζημίωση σωματικών βλαβών πέραν των 500 € και με ανώτατο όριο τα 12.000 € ανά ζημιωθέντα απαιτείται ιατρική πραγματογνωμοσύνη και:
  Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο α) καλύπτονται η απώλεια εισοδήματος ή/και η χρηματική ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Για την αποζημίωση απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης δημόσιου νοσοκομείου ή του φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή ιατρικής  πραγματογνωμοσύνης ιατρού διορισθέντος από τον άμεσο ασφαλιστή, η οποία να πιστοποιεί τη σωματική βλάβη και να προσδιορίζει αποχή από την εργασία συγκεκριμένων ημερών.

Το ύψος της απώλειας εισοδήματος, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από αδιαμφισβήτητο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση αποδοχών μισθωτού,
φορολογική δήλωση ή άλλο) υπολογίζεται από τον αναίτιο ασφαλιστή πολλαπλασιάζοντας το ποσό των 30 € επί τον αριθμό των ημερών αποχής από την εργασία που προσδιορίζει η ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση του δημόσιου νοσοκομείου ή η βεβαίωση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης υπολογίζεται από τον άμεσο ασφαλιστή πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών για τις οποίες συνεστήθη αποχή από την εργασία επί ποσού έως 30 € ανά ημέρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης εκτιμάται ελεύθερα από το διακανονιστή και μέχρι του ορίου των 150 € κατ’ ανώτατο.

Ποιες παράγραφοι πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται στο έντυπο Φιλικής Δήλωσης.
Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης προκειμένου να εφαρμοστεί η
Συμφωνία πρέπει να έχει συμπληρωμένες τις εξής παραγράφους :

 • Παρ. 1 : Ημερομηνία ατυχήματος
 • Παρ. 2 : Τόπος
 • Παρ. 3 : Τραυματίες
 • Παρ. 4 : Υλικές ζημιές άλλων οχημάτων
 • Παρ. 6 : Ασφαλιζόμενος
 • Παρ. 7 : Όχημα
 • Παρ. 8 : Ασφαλιστική Εταιρία
 • Παρ. 9 : Οδηγός
 • Παρ. 12 : Συνθήκες ατυχήματος
 • Παρ. 13 : Σχεδιάγραμμα ατυχήματος
 • Παρ. 15 : Υπογραφή των οδηγών

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης?

Όχι δεν είναι υποχρεωτική. Σ΄ αυτήν την περίπτωση ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει, εκ των υστέρων, δήλωση ατυχήματος με βάση την οποία, σε συνδυασμό με δημόσια έγγραφα, θα γίνει ο προσδιορισμός της υπαιτιότητας.

Πως προσδιορίζεται η υπαιτιότητα κατά την εφαρμογή του Φιλικού Διακανονισμού

Μετά την παραλαβή της Φιλικής Δήλωσης ή σε περίπτωση έλλειψής της μετά την παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος του ασφαλιζόμενου, προσδιορίζεται το ποσοστό ευθύνης κάθε οδηγού με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές και σε συνδυασμό και με τα έγγραφα που αναφέρονται στη παράγραφο.

Το ποσοστό ευθύνης κάθε οδηγού προσδιορίζεται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή και σε συνδυασμό και με τα παρακάτω έγγραφα, εφόσον υπάρχουν:

Εκθέσεις των Αστυνομικών Αρχών (όπως Δελτίο Τροχαίων Ατυχημάτων με Υλικές Ζημιές, Απόσπασμα Βιβλίου Αδικημάτων και Συμβάντων και Προανακριτικό Υλικό), ως και άλλα Δημόσια έγγραφα.

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των στοιχείων που περιέχονται στη δήλωση ατυχήματος του ασφαλιζόμενου και των στοιχείων των δημοσίων εγγράφων υπερισχύουν τα δημόσια έγγραφα.

Καθορίζονται μόνο δύο ποσοστά ευθύνης δηλαδή 100% ή 50%. Το σύνολο των ποσοστών ευθύνης των δύο οδηγών δεν μπορεί να υπερβεί το 100%

Με τον προσδιορισμό της υπαιτιότητας το ατύχημα εντάσσεται σε μια από τις περιπτώσεις του Πίνακα Υπαιτιοτήτων του Παραρτήματος 2 (Π.Υ.).

Ποιοι παράγοντες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της υπαιτιότητας.

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2 παρ. 10 να γίνει link με το έντυπο «Παράρτημα 2. Πίνακας Υπαιτιοτήτων – Σχεδιαγράμματα» της Συμφωνίας ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της υπαιτιότητας δεν λαμβάνονται υπόψη :

 • Στοιχεία που σχετίζονται με την ταχύτητα, τον φωτισμό, την κατάστασηυπερφόρτωσης των οχημάτων.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την σηματοδότηση των οχημάτων, εκτός από τιςπεριπτώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση 43, του Πίνακα Υπαιτιοτήτων (Π.Υ.).
 • Ιδιαίτεροι κανόνες που συνδέονται με οδούς που προορίζονται για ορισμένεςκατηγορίες οχημάτων (π.χ. λεωφορεία).
 • Η έννοια του σταματημένου οχήματος εκτός από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις 40 και 43.
 • Το στοιχείο της απόστασης μεταξύ του σημείου σύγκρουσης και εκείνου απ’ όπου προέρχονται τα οχήματα.

Τι ισχύει, κατά τον διακανονισμό της ζημίας, σε περίπτωση συμπλήρωσης του  εντύπου Φιλικής Δήλωσης.

Εάν έχει συμπληρωθεί και συνυπογραφεί Έντυπο Φιλικής Δήλωσης ατυχήματος, η  ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού.
Ο διακανονισμός της ζημιάς γίνεται από την ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού και χωρίς να περιμένει απάντηση από την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

Εάν οι δύο οδηγοί βαρύνονται με συνυπαιτιότητα κατά 50% η  ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού διακανονίζει τη ζημιά μόνον μετά την αποδοχή της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου οδηγού.

Τι ισχύει, κατά τον διακανονισμό της ζημίας, σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του  εντύπου Φιλικής Δήλωσης.

Σε περίπτωση διακανονισμού χωρίς έντυπο Φιλικής Δήλωσης η ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού.

Η ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου οδηγού υποχρεούται να απαντήσει εντός προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών συμπεριλαμβανόμενης και της ημέρας
ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας επικοινωνίας.

Αρνητική απάντηση λόγω έλλειψης δήλωσης ατυχήματος εκ μέρους του υπαίτιου οδηγού γίνεται δεκτή μόνον μετά την παρέλευση και της όγδοης ημέρας της δεκαήμερης προθεσμίας.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας χωρίς απάντηση η ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού προβαίνει στο διακανονισμό της ζημιάς σύμφωνα με την
εκτίμησή του.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της ασφαλιστικής εταιρίας του υπαίτιου οδηγού η Συμφωνία δεν εφαρμόζεται.

Ορισμός Λωρίδας κυκλοφορίας

Κάθε τμήμα του οδοστρώματος που προορίζεται για την κίνηση μίας μόνο σειράς κυκλοφορίας οχημάτων.

Ορισμός Αλλαγής λωρίδας

Αλλαγή λωρίδας είναι ο ελιγμός κατά τον οποίο ο οδηγός του ενός οχήματος (Υ) αφήνει την λωρίδα του για να εισέλθει στην λωρίδα του άλλου (Χ). Κάθε παρέκκλιση του Υ προς τον Χ εξομοιώνεται με αλλαγή λωρίδας.

Ορισμός Πίσω μέρους του οχήματος

Μέρος του οχήματος που εκτείνεται πίσω από τους πίσω τροχούς.

Ορισμός εννοιών Όχημα σε στάση, σταματημένο, σε στάθμευση

 • Ένα όχημα θεωρείται σε στάση, όταν η στάση είναι προσωρινή και για όσο χρόνο απαιτείται για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή για την φόρτωση και εκφόρτωση αντικειμένων και εφόσον ο οδηγός έχει τον έλεγχο του οχήματος ή βρίσκεται σε απόσταση τέτοια που να μπορεί να το μετακινήσει, εάν χρειαστεί.
 • Το σταματημένο όχημα είναι το ακινητοποιημένο για λόγους που οφείλονται στις συνθήκες κυκλοφορίας και δεν πρέπει να εξομοιώνεται με το όχημα σε στάση.
 • Ένα όχημα είναι σε στάθμευση, όταν η ακινητοποίησή του οφείλεται σε περιστάσεις άλλες από αυτές που χαρακτηρίζουν το όχημα σε στάση ή το σταματημένο όχημα.

Ορισμός Απαγορεύσεων

1. Παραβίαση απόλυτης απαγόρευσης υπάρχει όταν παραβιάζεται :

 • φωτεινός σηματοδότης
 • υποδείξεις και σήματα τροχονόμου, όταν ρυθμίζουν την κυκλοφορία
 • πινακίδα απαγόρευσης εισόδου σε οδό
 • πινακίδα απαγόρευσης αριστεράς ή δεξιάς στροφής
 • πινακίδα απαγόρευσης προσπέρασης
 • συνεχής γραμμή
 • σήμανση στο έδαφος, όπως τόξα κατεύθυνσης, διαγραμμίσεις, συνεχής γραμμή
 • κίνηση στο πεζοδρόμιο
 • πινακίδα υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας
 • πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (“STOP”)

2. Παραβίαση σχετικής απαγόρευσης υπάρχει σε περίπτωση αντικανονικής :

 • κίνησης προς τα πίσω
 • αναστροφής
 • αλλαγής κατεύθυνσης
 • κίνησης κάθετα προς το δρόμο
 • εξόδου από χώρο στάθμευσης ή περιοχής στάσης ή από μέρος μη ανοικτό στη δημόσια κυκλοφορία ή από χωματόδρομο,
 • καθώς και σε περίπτωση σύγκρουσης σε ανοικτή πόρτα.

Επιστροφή

 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr