ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η Δεσμευσή μας

Η Εταιρία από τον βασικό ρόλο που καλείται να επιτελέσει, δηλαδή να μελετήσει τις ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη και να διαπραγματευθεί με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες τους όρους των ασφαλιστικών καλύψεων που θα του προτείνει αναλαμβάνει και Δεσμεύεται να:

  • Επισημαίνει τις υποχρεώσεις που έχει ο πελάτης σχετικά με την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την εκτίμηση του κινδύνου, τηρώντας τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα όσον αφορά στην ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Στην προσπάθεια για επαφή με όσο το δυνατό περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη με το πλέον ανταγωνιστικό κόστος η εταιρία Δεσμεύεται να

  • Μελετά τους όρους των καλύψεων της κάθε Ασφαλιστικής Εταιρίας για να εντοπίσει τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις ή περιορισμούς στην κάλυψη, που δεν είναι κοινά γνωστοί, με στόχο την κοινοποίησή τους στον υποψήφιο πελάτη.
  • Αξιολογεί στο σύνολό της την κάθε πρόταση και όχι μόνο όσον αφορά το κόστος της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προσδοκίες του πελάτη, με στόχο να επιτύχει την βέλτιστη σχέση κόστους – ωφέλειας.
  • Συγκρίνει το κόστος της κάθε πρότασης πάντα σε σχέση με τις παρεχόμενες καλύψεις λαμβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν τις εξαιρέσεις της κάλυψης.
  • Αξιολογεί την φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών Εταιριών που περιλαμβάνονται στην έρευνα αγοράς και ενημερώνει τον πελάτη.

Οι ίδιες ακριβώς Δεσμεύσεις και διαδικασίες, εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο ρόλος της Εταιρίας είναι η κάλυψη των Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών αναγκών του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία παρέχει την συνδρομή της στον πελάτη, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τόσο κατά την διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη των Ασφαλιστικών Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Συμβάσεων, όσο και κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων και ιδιαίτερη όσον αφορά τις ασφαλιστικές συμβάσεις, σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr