ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Ασφάλιση Αυτοκινήτου

 

Αυτοκίνητο

Όχημα κινούμενο επι τροχών με μηχανή εσωτερικής καύσης.

Τι εννοούμε με τον όρο ¨Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων¨;

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε άτομο να αποκαταστήσει την ζημιά που προκάλεσε σε τρίτο, παράνομα και υπαίτια από διάφορους λόγους. Τα κατώτερα όρια της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου ορίζονται από το Κράτος με Νόμο. 

Ποιά είναι τα Κατώτατα Όρια Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων στην Ασφάλιση Αυτοκινήτου;

Η 5η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει από τις αρχές του 2009 και στη χώρα μας, αύξησε τα κατώτατα όρια Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

 •     Από 01/06/2009 Σ. Β. 500.000 € ανά θύμα και Υ. Ζ.. 500.000 ανά περιστατικό
 •     Από 01/01/2011 Σ. Β. 750.000€ ανά θύμα και Υ. Ζ. 750.000 ανά περιστατικό.
 •     Από 01/06/2012 Σ. Β. 1.000.000€ ανά θύμα και Υ. Ζ. 1.000.000€ ανά περιστατικό. 

Ποια πρόσωπα Ασφαλίζονται από την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου;

Ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο υπεύθυνος του Ασφαλισμένου Οχήματος . 

Ποιοι δε θεωρούνται Τρίτοι στην κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου;

Δε θεωρούνται τρίτοι:

 •     Ο Οδηγός του Οχήματος
 •     Κάθε πρόσωπο του οποίου η Ευθύνη καλύπτεται με τη Σύμβαση Ασφάλισης
 •     Εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει με τον Ασφαλιστική Εταιρία την Ασφαλιστική Σύμβαση
 •     Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι Νομικού Προσώπου 

Σε περίπτωση ατυχήματος, όπου υπάρχει συγγενική σχέση υπαιτίου και παθόντος καλύπτονται οι Σωματικές Βλάβες, όχι όμως οι Υλικές ζημίες. 

Τι θα συμβεί, αν ένα Όχημα είναι Ασφαλισμένο σε πάνω από μία Ασφαλιστικές Εταιρίες;

Ο Ασφαλιζόμενος δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα (εκτός του οικονομικού). Το συμβόλαιο όμως που θα ισχύσει θα είναι το συμβόλαιο της τελευταίας, χρονικά, Ασφαλιστικής Εταιρίας. 

Αν το αυτοκίνητό μου είναι ανασφάλιστο σύμφωνα με τον Ν489/76 και τον Ν2741/99 ποιές είναι οι κυρώσεις; 

 •     Κυκλοφορία οχήματος: αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για ένα χρόνο.
 •     Πρόκληση ζημιάς: αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για ένα χρόνο.
 •     Υποτροπή: αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για τρία χρόνια.
 •     Πολύ υψηλό Χρηματικό πρόστιμο ανάλογα με την χρήση του οχήματος
  •     1000 για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης,
  •     500 για επιβατηγά και
  •     250 για δίκυκλα. 

Σε ποια Αξία θα πρέπει να Ασφαλίσω το Αυτοκίνητό μου π.χ για Πυρκαγιά ή/και Κλοπή κ.λπ.;

Στην σημερίνη του Αξία δηλαδή στην Τρέχουσα Εμπορική του Αξία. Πρέπει να έχετε πάντοτε υπ' όψιν σας ότι η Ασφαλιστική Εταιρία Ασφαλίζει κατά Δήλωση Αποζημιώνει όμως κατ' Εκτίμηση.

Υπασφάλιση:Στην ασφάλιση πραγμάτων, αν η αξία τους που δηλώθηκε κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου (ασφαλιστική αξία), υπολείπεται της τρέχουσας ή, αν δεν υπάρχει, της συνηθισμένης αξίας αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας.

Υπερασφάλιση: Αν η αξία των πραγμάτων, που δηλώθηκε κατά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου (ασφαλιστική αξία), υπερβαίνει την τρέχουσα ή, αν δεν υπάρχει, τη συνηθισμένη αξία αυτών κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου, οποιοσδήποτε από εσάς μπορεί να απαιτήσει τη μείωση της ασφαλιστικής αξίας και του ασφαλίστρου, για το υπολειπόμενο διάστημα ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, η ασφαλιστική εταιρία δεν ευθύνεται για το υπερβάλλον.

Αν η υπερασφάλιση οφείλεται σε δόλο, η ασφάλιση είναι άκυρη και η ασφαλιστική εταιρία δικαιούται τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. 

Τι εννοούμε με τον Όρο Αναλογικός Κανόνας και πως επηρεάζει την Αποζημίωσή μου;

Αυτός είναι πολύ βασικός όρος στην Ασφάλιση Αυτοκινήτων και έχει άμεση σχέση με την τυχόν αποζημίωσή σας, όπως και σε όλες τις εμπράγματες ασφάλειες. Η αποζημίωση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κεφάλαιο που ασφαλίζεται το όχημα. Αν αυτό ασφαλιστεί στην πραγματική του αξία(τρέχουσα),τότε είτε ολική καταστροφή επέλθει, είτε μερική, ο κάτοχος θα αποζημιωθεί κανονικά είτε στην τρέχουσα αξία του οχήματός του(ολική καταστροφή), είτε στη μερική ζημιά(μερική καταστροφή).

Αν επέλθει όμως μερική ζημιά και δεν έχει ασφαλιστεί το περιουσιακό στοιχείο σε όλη του την αξία, αλλά μερικώς, τότε η τυχόν αποζημίωση θα δοθεί αναλογικά.
Π.χ. Ένα όχημα αξίας €10.000 ασφαλίζεται από τον κάτοχο για κάποιο λόγο(προφανώς οικονομικό) στις €5.000. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται στην Ασφαλιστική του Εταιρία το μισό της τρέχουσας αξίας της περιουσίας του, ενώ την ευθύνη για το άλλο μισό την αναλαμβάνει ο ίδιος. Αν συμβεί ζημία από φωτιά, και το όχημα καεί ολοσχερώς, τότε η αποζημίωση που θα λάβει θα ανέλθει στο ποσό των €5.000, που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει με τα χρήματα αυτά να αγοράσει ένα ίδιο όχημα. Αν όμως επέλθει μερική καταστροφή της τάξης των €1.000, τότε η αποζημίωση που δικαιούται θα ανέλθει στα 5/10 του ποσού της αποζημίωσης, δηλαδή στα €500.

Οπως γίνεται λοιπόν κατανοητό, η σωστή ασφάλιση του περιουσιακού στοιχείου είναι μονόδρομος, ώστε να επέρχεται και η σωστή αποζημίωση, όποτε χρειαστεί. Οι καλύψεις στις οποίες απαντάται το φαινόμενο του αναλογικού όρου είναι οι εξής:

 •     Μερική & Ολική Κλοπή
 •     Πυρκαγιά & Τρομοκρατικές Ενέργειες
 •     Φυσικά Φαινόμενα & Στάσεις Απεργίες
 •     Ίδιες ζημίες (Μικτή) & Κακόβουκες Ενέργειες 

Πώς Υπολογίζονται τα Ασφάλιστρα του Αυτοκινήτου μου και ποιοί Παράγοντες Επηρεάζουν το Ασφάλιστρο;

Τα Ασφάλιστρα σήμερα στις περισσότερες Μεγάλες Ασφαλιστικές Εταιρίες είναι παραμετροποιημένα δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο standard ασφάλιστρο. Πριν μερικά χρόνια το μόνο στοιχείο που χρειαζόταν για να υπολογιστεί το ασφάλιστρο ήταν οι Φορολογήσιμοι Ίπποι του αυτοκινήτου. Σήμερα κάτι τέτοιο δεν ισχύει αντίθετα οι ασφαλιστικές εταιρίες χρησιμοποιούν πολλές και διαφορετικές παραμέτρους για να υπολογίσουν το ασφάλιστρο όπως:

 •     Η Ηλικία του οδηγού ή των οδηγών
 •     Η μάρκα του αυτοκινήτου
 •     Η ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας του οχήματος
 •     Ο τύπος (μοντέλο) του οχήματος
 •     Ο ταχυδρομικός κώδικας της κύριας κατοικίας του οδηγού ή των οδηγών
 •     Ο αριθμός των ζημιών των προηγούμενων ετών
 •     Η χρήση του οχήματος αν είνα προσωπική ή επαγγελματική κ.λ.π.

Μάλιστα στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάζουν το ασφάλιστρο όπως :

 •     Τα ετήσια χλμ που διανύει το όχημα
 •     Το επάγγελμα του οδηγού και των οδηγών κλπ.

Κατά συνέπεια σήμερα αλλά ακόμη περισσότερο στο μέλλον τα ασφάλιστρα θα είναι περισσότερο "Πελατοκεντρικά" Επιβραβεύοντας τον συνετό οδηγό.  

Εάν κάποιος Οδηγεί το Αυτοκίνητό μου, καλύπτεται κάτω από την δική μου Ασφάλεια;

Εάν το Αυτοκίνητό σας εμπλακεί σε ένα ατύχημα, το αυτοκίνητο λαμβάνει την κάλυψη που έχετε επιλέξει ανεξάρτητα από ποιος το οδηγεί. Παραδείγματος χάριν, καθένας που οδηγεί το αυτοκίνητό σας πρέπει να είναι οδηγός με νόμιμη ισχύουσα άδεια οδήγησης (δίπλωμα). Εντούτοις οι περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες απαιτούν να δηλώνετε τους κύριους και δευτερεύοντες οδηγούς κάθε ασφαλισμένου οχήματος.

Ειδικά θα πρέπει να δηλώνετε τον οδηγό ή τους οδηγούς που είναι κάτω των 25 ετών ή/και που απέκτησαν άδεια οδήγησης μέσα στο τελευταίο 24ηνο. 

Η κάλυψη των Τρομοκρατικών Ενεργειών είναι ίδια με την κάλυψη των Στάσεων Απεργιών;

Όχι σε καμία περίπτωση πρόκειται για δύο διαφορετικούς Καλυπτόμενους Κινδύνους. Άλλωστε οι δύο αυτοί Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι τιμολογούνται με ξεχωριστό Ασφάλιστρο από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Τρομοκρατία ή Τρομοκρατικές Ενέργειες: Οι ενέργειες μεμονωμένων ή οργανωμένων σε ομάδα ατόμων με ή χωρίς χρήση (ή απειλή χρήσης) δύναμης ή βίας για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν τον εκφοβισμό του κοινού ή ορισμένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασμό νόμιμης ή ντε φάκτο Αρχής.
Πρακτικά για να θεωρηθεί μία ενέργεια ως Τρομοκρατική θα πρέπει να συνοδεύεται από Προκήρυξη.

Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές: Οι πράξεις οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο έλαβε μέρος μαζί με άλλους σε διατάραξη της δημόσιας τάξης, οι πράξεις της νόμιμης ή ντε φάκτο (de facto) Αρχής προς καταστολή ή πρόληψη της διατάραξης ή της μείωσης των συνεπειών της, όχι όμως οποιαδήποτε πράξη τρομοκρατίας.
Πρακτικά θα αποζημιωθείτε μέχρι το ασφαλισμένο κεφάλαιο για τις υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημά σας κατά την διάρκεια στάσεων, απεργιών και πολιτικών ταραχών. Το γεγονός των στάσεων, απεργιών και πολιτικών ταραχών αποδεικνύονται από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή όπως για παράδειγμα την Αστυνομία.

Γεγονότα τα οποία συμβαίνουν κατά την διάρκεια κινητοποιήσεων πολιτών και έχουν σας αποτέλεσμα την φθορά ή τον βανδαλισμό περιουσίας, στην περίπτωσή μας αυτοκινήτων, αποζημιώνονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες αποκλειστικά και μόνο εφόσον στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο έχει συμπεριληφθεί ή κάλυψη των Στάσεων Απεργιών. 

Κατά την Ασφάλιση του Αυτοκινήτου μου μπορώ να δηλώσω ως διεύθυνση κατοικίας το σπίτι μου στο Χωριό ή την Εξοχική μου κατοικία έτσι ώστε να Ασφάλιστρα μου να είναι Φθηνότερα;

Όχι σε καμία περίπτωση γιατί η τιμολόγηση διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή.· Ως· έδρα του Αυτοκινήτου εκλαμβάνεται η περιοχή που προκύπτει από τη Διεύθυνση της Μόνιμης Κατοικίας σας με την προϋπόθεση ότι αυτή είναι σε συνάφεια με τον τόπο έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. Θα προσπαθήσουμε με απλά λόγια να σας εξηγήσουμε γιατί:

Υπάρχουν στο ασφαλιστικό δίκαιο κάποιες υποχρεώσεις των οποίων η παραβίαση έχει δυσμενέστατες συνέπειες σε βάρος του ασφαλισμένου που μπορεί να φτάσουν μέχρι την απαλλαγή του ασφαλιστή από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσματος (αποζημίωσης).

Οι υποχρεώσεις αυτές είναι κανόνες συμπεριφοράς και λέγονται στο ασφαλιστικό δίκαιο “Ασφαλιστικά Βάρη”. Αφορούν καταρχήν και κατά περίπτωση τον λήπτη της ασφάλισης (αντισυμβαλλόμενο), τον ασφαλισμένο ή και τον δικαιούχο. Τα ασφαλιστικά βάρη επιβάλλονται είτε από το νόμο είτε από την ασφαλιστική σύμβαση.

Η ασφαλιστική σύμβαση χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν σύμβαση πίστης και διεθνώς διέπεται από την Αρχή της Ύψιστης Καλής Πίστης ή Utmost Good Faith. Τα ασφαλιστικά βάρη έχουν σκοπό τη διαφύλαξη της αρχής αυτής και ειδικότερα να εξασφαλίσουν τη σωστή εκτίμηση του κινδύνου και τον ορθό υπολογισμό του ασφαλίστρου εκ μέρους του ασφαλιστή καθώς και την αποφυγή ή περιορισμό της ζημίας.

Σημαντικό Ασφαλιστικό Βάρος είναι αυτό το οποίο αφορά την περιγραφή του κινδύνου Κατά την Σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Πρόκειται για τις δηλώσεις στις οποίες προβαίνει ο λήπτης της ασφάλισης και οι οποίες αποκαλούνται Προσυμβατικές Δηλώσεις. Ρυθμίζεται από το άρθρο 3 του Ν.2496/97.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του ανωτέρου άρθρου 3:

 • Ο λήπτης της ασφάλισης Υποχρεούται κατά τη σύναψη της σύμβασης «να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του ασφαλιστή».
 • Η Υποχρέωση συνεπώς συνίσταται στο ότι ο λήπτης της ασφάλισης ή κατά περίπτωση ο ασφαλισμένος πρέπει να δηλώσουν με πληρότητα, ακρίβεια και ειλικρίνεια την πραγματική κατάσταση του ασφαλισμένου κινδύνου. Επίσης δεν πρέπει να αποσιωπούν ουσιώδη για την εκτίμηση του κινδύνου στοιχεία και περιστατικά.

Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό την προστασία:

 • Μεν του ασφαλιστή αφού η γνώση των στοιχείων και περιστατικών που έχουν σχέση με τον κίνδυνο ανήκουν στο πεδίο ελέγχου του ασφαλισμένου και από τις προσυμβατικές δηλώσεις δίδεται στον Ασφαλιστή ουσιαστικά η μόνη δυνατότητα να εκτιμήσει τον κίνδυνο δηλαδή, αν θα τον αναλάβει και το Ασφάλιστρο που θα καταλογίσει.
 • Συγχρόνως όμως προστατεύει τον καλόπιστο ασφαλισμένο.
 • Οι συνέπειες παράβασης του ασφαλιστικού αυτού βάρους – από τα σημαντικότερα στο ασφαλιστικό δίκαιο, διαβαθμίζονται αναλόγως της υπάρξεως αμέλειας ή δόλου.
 • Με το δεδομένο ότι, όπως τονίσαμε αρχικά, το Ασφάλιστρο εξαρτάται άμεσα από την γεωγραφική περιοχή η, από την πλευρά του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, απόκρυψη ή ψευδή δήλωση της διεύθυνσης κινδύνου δηλαδή της «έδρας του αυτοκινήτου» με σκοπό την μείωση ·του ασφαλίστρου συνιστά πράξη με σκοπό το «ίδιον όφελος» και κατά συνέπεια αποτελεί Δόλο.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του ανωτέρου άρθρου 3:

 • «Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του ασφαλιστή.»

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του ανωτέρου άρθρου 3:

 • «Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους του ασφαλιστή ·στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου αυτού, επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.»
 • Με απλά λόγια δεν αξίζει για 10-20€ το εξάμηνο που ενδεχομένως είναι η διαφορά του ασφαλίστρου να διακινδυνεύσετε να εμπλακείτε σε μια περιπέτεια άνευ προηγουμένου.
 • Ο Ασφαλιστής ειδικά σε περιπτώσεις Υλικών Ζημιών με υψηλό ασφάλισμα (αποζημίωση) ή/και Σωματικών Βλαβών έχει το δικαίωμα και ο ασφαλισμένος την υποχρέωση:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 & 2 του άρθρου 7 του ανωτέρου νόμου:

 •  «Να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου που του ζητάει ο ασφαλιστής.»
 •  «Η υπαίτια παράβαση από τον λήπτη της ασφάλισης των υποχρεώσεων της παρ. 1 αυτού του άρθρου παρέχει το δικαίωμα στον ασφαλιστή να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας του.»

Έτσι ο Ασφαλιστής για να καταβάλει το ασφάλισμα (αποζημίωση) δικαιούται, για να βεβαιώσει την διεύθυνση κινδύνου δηλαδή την «έδρα του αυτοκινήτου» να ζητήσει και ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή/και Βεβαίωση Μόνιμου Κατοίκου από τον αντίστοιχο δήμο ή/και Βεβαίωση του Εργοδότη.

Να δηλώνεται πάντα κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης την διεύθυνση της Μόνιμης Κατοικία σας για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Μπορώ εάν θέλω να διακόψω την Ασφάλισή μου;

Μπορείτε να καταγγείλετε την Ασφαλιστική Σύμβαση οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση σας που επιδίδεται με απόδειξη στην ασφαλιστική εταιρία ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτή διαμεσολαβητή. Για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται 30 ημέρες μετά την επίδοσή της στην ασφαλιστική εταιρία.

Για τις υπόλοιπες καλύψεις του ασφαλιστηρίου τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την ημερομηνία επίδοσης της καταγγελίας στην ασφαλιστική εταιρία.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, σας επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στον υπόλοιπο χρόνο της ασφάλισης.

Το θέμα αυτό καθώς και άλλα που αφορούν τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις αναλύονται στην Αρχική Σελίδα στην ενότητα "Οι Υποχρεώσεις και τα Δικαιώματά σας"

Μπορώ να διακόψω την Ασφάλιση από μια Ασφαλιστική Εταιρεία και να μεταφερθώ σε άλλη;

Μπορείτε να διακόψετε την Ασφάλιση οποτεδήποτε και από μία ασφαλιστική εταιρία να μεταφερθείτε σε άλλη.
Αν αποφασίσετε να διακόψετε την ασφάλιση κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου σας τότε θα πρέπει:

 • Να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρία της επιλογής σας.
 • Να επιστρέψετε πίσω στην παλιά σας ασφαλιστική εταιρία το σήμα και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καθώς επίσης και αντίγραφο του νέου σας ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή προσωρινού σήματος, καθώς η ασφάλιση αυτοκινήτων είναι υποχρεωτική με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και κατά συνέπεια το αυτοκίνητο σας δεν μπορεί να είναι ανασφάλιστο.
 • Να αποστείλετε, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα της παραγράφου 2, επιστολή προς την ασφαλιστική εταιρία ζητώντας:
  • Την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και
  • Την επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, εάν και εφόσον υπάρχουν.

Αν αποφασίσετε να διακόψετε την ασφάλιση με την λήξη της διάρκειας ισχύος του ασφαλιστηρίου σας τότε θα πρέπει να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας σε κάποια άλλη ασφαλιστική εταιρία της επιλογής σας επισυνάπτοντας ταυτόχρονα μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας που έληξε. 

Τι ισχύει για το Bonus – Malus;

Για τις ασφαλιστικές εταιρίες που ακολουθούν ακόμη και σήμερα το συγκεκριμένο ισχύουν τα εξής:

Το bonus malus είναι το σύστημα των ασφαλιστικών εταιριών που επιβραβεύει τους οδηγούς που δεν έχουν προξενήσει ατύχημα. Κάθε χρόνο χωρίς ατύχημα μειώνετε το bonus malus κατά μία μονάδα και μειώνετε αντίστοιχα και το ασφάλιστρο, ενώ κάθε φορά που προξενείτε ατύχημα αυξάνετε κατά 2 μονάδες και αντίστοιχα τα ασφάλιστρα. Το κάθε όχημα ξεκινά με bonus malus 10.·

Υπάρχουν όμως και ασφαλιστικές εταιρίες που δεν ακολουθούν το σύστημα bonus malus και έχουν δικά τους παραμετροποιημένα συστήματα υπολογισμού του ασφαλίστρου τα οποία βασίζονται σε παράγοντες όπως:

 •  Η Ηλικία του οδηγού ή των οδηγών
 •  Η μάρκα του αυτοκινήτου
 •  Η ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας του οχήματος
 •  Ο τύπος (μοντέλο) του οχήματος
 •  Ο ταχυδρομικός κώδικας της κύριας κατοικίας του οδηγού ή των οδηγών
 •  Ο αριθμός των ζημιών των προηγούμενων ετών κλπ

Έτσι έχουμε τις εξής περιπτώσεις:

 • Εάν η ασφαλιστική εταιρία στην οποία είσαστε ασφαλισμένος αλλά και αυτή στην οποία επιθυμείτε να ασφαλιστείτε έχουν bonus malus τότε με το αντίγραφο του παλιού σας ασφαλιστηρίου η νέα σας εταιρία αναγνωρίζει το· bonus malus.
 • Εάν η ασφαλιστική εταιρία στην οποία είσαστε ασφαλισμένος έχει bonus malus αλλά αυτή στην οποία επιθυμείτε να ασφαλιστείτε δεν έχει τότε τα ασφάλιστρα θα υπολογιστούν με βάση το παραμετρικό σύστημα της νέας σας εταιρίας.
 • Εάν η ασφαλιστική εταιρία στην οποία είσαστε ασφαλισμένος δεν έχει bonus malus αλλά αυτή στην οποία επιθυμείτε να ασφαλιστείτε έχει, τότε τα ασφάλιστρα θα υπολογιστούν με βάση το πίνακα bonus malus της νέας σας εταιρίας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι ο υπολογισμός των ασφαλίστρων με βάση το bonus malus τείνει να καταργηθεί καθώς έχει κατά κόρον καταστρατηγηθεί. Ακόμη και ασφαλιστικές εταιρίες που το χρησιμοποιούν επί το πλείστον τιμολογούν με βάση την χαμηλότερη κατηγορία αλλά λαμβάνουν υπ’ όψη άλλους παράγοντες σαν και αυτούς που αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω. 

Τι κάνω εάν η Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία είμαι Ασφαλισμένος κλείσει;

Σε περίπτωση που η εταιρία στην οποία ήσασταν ασφαλισμένος έκλεισε τότε:

 •  Εάν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είχατε σε αυτή την εταιρία σας παρείχε κάλυψη μόνον όσον αφορά την αστική σας ευθύνη προς τρίτους, δηλαδή τις εκ του νόμου υποχρεωτικές καλύψεις, συνεχίζεται να είστε ασφαλισμένος και για χρονική περίοδο ενός μηνός, 30 ημερών, από το Επικουρικό ταμείο. Το Επικουρικό ταμείο θα σας αποζημιώσει σε περίπτωση ατυχήματος για το οποίο την ευθύνη αποδεδειγμένα έχετε εσείς.
 •  

 • Εάν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είχατε σε αυτή την εταιρία σας παρείχε κάλυψη και για άλλες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα πυρκαγιά, κλοπή ολική ή/και μερική, φυσικά φαινόμενα, ίδιες ζημίες του αυτοκινήτου κ.λπ. για τις οποίες την αποζημίωση θα εισπράττατε εσείς, θα πρέπει να βρείτε μία άλλη ασφαλιστική εταιρία για να ασφαλίσετε το όχημα σας διότι όλες οι καλύψεις, πλην των εκ του νόμου υποχρεωτικών, παύουν να ισχύουν.

Και στις δύο περιπτώσεις χάνονται τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα για το χρονικό διάστημα μέχρι την λήξη της διάρκειας ασφάλισης.  

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου σε περίπτωση Τροχαίου Ατυχήματος;

Έχετε την υποχρέωση να παίρνετε σε όλη τη διάρκεια της Ασφάλισης, όλα τα εύλογα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή ατυχήματος ή ζημιάς, ενεργώντας σαν να ήσαστε ανασφάλιστος. Σε περίπτωση επέλευσης της ζημιάς, είσαστε υποχρεωμένος:

 • Να ειδοποιήσετε αμέσως τις αρμόδιες αρχές για να καταγράψουν το γεγονός σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς την υπαιτιότητα, όσον αφορά στις Υλικές Ζημίες. Σε περίπτωση Σωματικών Βλαβών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να καλούνται υποχρεωτικά.
 •  

 • Ανεξάρτητα από τις ενέργειες της Τροχαίας, έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημιάς, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός μέσου και συνετού οδηγού.
 •  

 • Για την δική σας διευκόλυνση όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν δημιουργήσει την παροχή της “Φροντίδας Ατυχήματος” η οποία λειτουργεί 24/7. Εξειδικευμένος συνεργάτης καταφθάνει, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στον τόπο του ατυχήματος προκειμένου να σας βοηθήσει σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση των συμφερόντων σας. Το τηλέφωνο της υπηρεσίας αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.  

Τι σημαίνει Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Το σύστημα αυτό είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία στις αποζημιώσεις αυτοκινήτων. Είναι ένας πρωτοποριακός τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των υλικών ζημιών και μικρών σωματικών βλαβών. Εφαρμόζεται από την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2000.Με τον Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δεν φταίει ή στο βαθμό που δεν φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του Ασφαλιστική Εταιρία. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Φιλικού Διακανονισμού;

 Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συμφωνίας Άμεσης Πληρωμής ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οχημάτων ασφαλιζομένων για την αστική ευθύνη τους από συμβαλλόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η Συμφωνία εφαρμόζεται ακόμη και αν η ευθύνη δύο εκ των εμπλεκομένων οχημάτων καλύπτεται από την ίδια συμβαλλόμενη ασφαλιστική επιχείρηση.
  Ατύχημα με σύγκρουση μεταξύ περισσοτέρων των δύο οχημάτων διακανονίζεται κατ’ εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και των οριζομένων στο Παράρτημα 11, εφόσον είναι δυνατός ο διακανονισμός ανά δύο οχήματα.
 2.  

 3. Συμπλήρωση και υπογραφή και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς της Φιλικής Δήλωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 9α της παρούσας.
 4.  

 5. Ύψος υλικών ζημιών οχήματος που αποζημιώνεται ίσο ή κατώτερο του συμφωνημένου ορίου, οριζόμενου εκάστοτε σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.
 6.  

 7. Ύψος σωματικών βλαβών οδηγού ή και επιβαινόντων που αποζημιώνονται συνολικά και κατ’ άτομο ίσο ή κατώτερο του συμφωνημένου ορίου, οριζόμενου εκάστοτε σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας.

2.    

 1. Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσης χρησιμοποιούμενα για την λειτουργία εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας.
 2.  

 3. Σε περίπτωση που από την σύγκρουση των εμπλεκομένων οχημάτων προκαλείται ζημιά σε αντικείμενο εκτός των οχημάτων, όπως ιδίως σε κολώνα φωτισμού, πίνακα σήμανσης, κάδο απορριμμάτων, τοιχίο περίφραξης, ο διακανονισμός της ζημιάς των εμπλεκομένων οχημάτων γίνεται κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας.
  Η τυχόν απαίτηση για τη ζημιά του αντικειμένου γίνεται από τον ασφαλιστή που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού, εκτός Συμφωνίας.

3.    Η Συμφωνία εφαρμόζεται και στην περίπτωση ύπαρξης κάλυψης ιδίων ζημιών των εμπλεκομένων οχημάτων.

4.    Ο διακανονισμός ατυχήματος με σωματικές βλάβες γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του  άρθρου 9.  

Πότε παραγράφεται Ζημία στο Φιλικό Διακανονισμό;

Με την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία ατυχήματος. 

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;

Όχι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σ.Α.Π. Η διάρκεια αναμονής της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει. 

Τι είναι η Πράσινη Κάρτα και τι καλύπτει;

Το σύστημα της Διεθνούς Κάρτας Ασφάλισης Αυτοκινήτων γνωστό και ως σύστημα Πρασίνων Καρτών, ετέθη σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 1953. Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει τους αυτοκινητιστές που ταξιδεύουν δια μέσου των συνόρων περισσοτέρων χωρών, καθώς επίσης και στην προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων από τους συγκεκριμένους αυτοκινητιστές στη συγκεκριμένη χώρα που ταξιδεύουν, σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους βασικούς σκοπούς του συστήματος. που είναι:

 • το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος δεν θα πρέπει να βρεθεί σε μειονεκτική θέση για το λόγο ότι οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημίες που του προκλήθηκαν οφείλονται σε ένα αυτοκινητιστή που επισκέπτεται τη χώρα του και όχι σ' ένα αυτοκινητιστή που είναι μόνιμος κάτοικος και
 •  οι αυτοκινητιστές που κυκλοφορούν έξω από τα σύνορά τους δεν θα πρέπει να εμποδίζονται στα σύνορα του κάθε κράτους που διασχίζουν, για λόγους που σχετίζονται με την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Το σύστημα Πρασίνων Καρτών στηρίζεται κατ’ αρχάς στην υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης των οχημάτων και στην ίδρυση Οργανισμών με το όνομα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης, αναγνωρισμένων από την Κυβέρνηση του κάθε κράτους που μετέχει στο Σύστημα και τα οποία εκδίδουν διεθνή πιστοποιητικά ασφάλισης για την κάλυψη αποζημιώσεων από σωματικές βλάβες ή ζημίες που προκύπτουν από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε άλλο κράτος. Τα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης συνάπτουν μεταξύ τους Συμβάσεις οι οποίες ρυθμίζουν την εφαρμογή του συστήματος πρασίνων καρτών.

Αυτά τα Γραφεία εκδίδουν τις πράσινες κάρτες για την κάλυψη των οχημάτων για την κυκλοφορία τους εκτός της χώρας προέλευσής τους. Η γνήσια κάρτα πρέπει να έχει χρώμα πράσινο, να μην υπάρχουν διαγραφές ή ξέσματα (σβησίματα) και να μην έχουν αλλάξει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία της. Οι πράσινες κάρτες έχουν όλες τον ίδιο τύπο που έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ ομοιόμορφο τύπο της Πράσινης Κάρτας. Τα 30 κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιλαμβανομένης και της Ελβετίας, αποτελούν μια εδαφική ενότητα όσον αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτων.

Οι καλύψεις που παρέχονται με την κάρτα είναι μόνο η Αστική Ευθύνη προς τρίτους. Η min. διάρκειά της είναι ένας μήνας ενώ η max. 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Προϋπόθεση για να εκδοθεί είναι η ύπαρξη ισχύοντος πληρωμένου συμβολαίου. Ακύρωση της κάρτας εφόσον άρχισε να ισχύει ,δεν γίνεται.

Δεν εκδίδεται πράσινη κάρτα σε Δ.Χ.Φορτηγά, Εθνικών Μεταφορών, παρά μόνο για όμορες χώρες(π.χ. ΑΛΒΑΝΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, FYROM, ΤΟΥΡΚΙΑ) ή εφόσον έχει εκδοθεί ειδική άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών. Επίσης δεν εκδίδεται πράσινη κάρτα για οχήματα με πινακίδες ξένου Κράτους.

end faq

 

 

 

Επιστροφή 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr