ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ασφάλεια Επεξεργασία & Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την

«SOLVENCY INSURANCE BROKERS I.K.E

H παρούσα Ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

 

Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα μας παρέχονται είτε απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων (εσάς, τα φυσικά πρόσωπα) είτε από τρίτα μέρη. Συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων είτε από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως ενδεικτικά λήπτες της ασφάλισης, ασφαλισμένους, δικαιούχους αποζημιώσεων, ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση ασφάλισης ή ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, είτε από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε.

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά των:

 • Αιτήσεων ασφάλισης, αιτήσεων αποζημίωσης, ασφαλιστηρίων, συμβάσεων οιασδήποτε φύσης.
 • Τηλεφωνικών κλήσεων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων επικοινωνιών, ηλεκτρονικής υποβολής ή έντυπης αποστολής βιογραφικών σημειωμάτων.
 • Παρόχων υπηρεσιών, μεσιτών ασφαλίσεων, ασφαλιστικών συμβούλων και ασφαλιστικών πρακτόρων, ερευνητών, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, επαγγελματιών υγείας, εργοδοτών και λοιπών τρίτων.
 • Δημοσίων και δικαστικών αρχών.
 • Του Διαδικτυακού Τόπου μας: https://www.solvency.gr/  (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).
 • Βάσεων δεδομένων όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιρειών και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου.

Η παρούσα Ενημέρωση συμπληρώνεται κι αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες εταιρικές πολιτικές ισχύουν, όπως αυτές προσαρμόζονται στις επιμέρους σχέσεις μας μαζί σας.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει:

 1. να ενημερώσετε το άτομο σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Ενημέρωσης και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές και, κατά περίπτωση,
 2. να λάβετε την συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με την παρούσα Ενημέρωση και άλλες σχετικές πολιτικές.

 

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.» (εφεξής η «Solvency», «εμείς», «εμάς»), η οποία εδρεύει επί της Καβάλας 2 & Κωλέττη, 54627 Θεσσαλονίκη.

 

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και άλλα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας ή της σχέσης που μας συνδέει με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των μεταξύ μας επικοινωνιών και μέσα στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή του διακανονισμού των απαιτήσεων αποζημίωσης που απευθύνετε εσείς ή τρίτο πρόσωπο προς την Solvency.

Δεδομένου ότι το αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η παροχή ασφαλιστικών και συναφών υπηρεσιών, τα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 Στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου και fax.

Γενικές πληροφορίες

Φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπο γέννησης, φυσικά χαρακτηριστικά.

Πληροφορίες για την εκπαίδευση και την εργασιακή κατάσταση

Εκπαίδευση, στοιχεία εργοδότη και ιστορικό απασχόλησης, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματικές άδειες, ιδιότητα μέλους σε επαγγελματικές ενώσεις και συλλόγους.

Πληροφορίες ασφάλισης και ασφαλιστικής απαίτησης

Κατηγορία και αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, εμπλεκόμενα πρόσωπα, στοιχεία δικαιούχων αποζημίωσης, αρχεία δραστηριοτήτων (για παράδειγμα, άδεια οδήγησης), και άλλες πληροφορίες σχετικές με την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, την εκτίμηση και το διακανονισμό των απαιτήσεων.

Επίσημα στοιχεία αναγνώρισης

Αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΑΜΚΑ, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό άδειας οδήγησης καθώς και οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο αναγνώρισης.

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες και στοιχεία λογαριασμού

Αριθμό κάρτας πληρωμής (πιστωτικής ή χρεωστικής), αριθμό και στοιχεία τραπεζικού ή άλλου χρηματοοικονομικού λογαριασμού, ιστορικό πληρωμών, περιουσιακά στοιχεία, ποσά αποζημιώσεων, έσοδα και άλλες οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα συναλλασσόμενων προσώπων.

Κατάσταση της υγείας

Υφιστάμενη ή προηγούμενη σωματική ή ψυχική κατάσταση της υγείας, πληροφορίες για τραυματισμούς ή αναπηρίες, ιατρική διάγνωση, αποτελέσματα εξετάσεων, στοιχεία ιατρικού φακέλου, ιατρικές διαδικασίες και θεραπεία, προσωπικές συνήθειες (για παράδειγμα, κάπνισμα ή κατανάλωση αλκοόλ), πληροφορίες συνταγογράφησης και ιατρικό ιστορικό.

Άλλα δεδομένα ειδικών κατηγοριών

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ή την ιδιότητα σας ως μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης. 
Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το ποινικό σας μητρώο σε συμμόρφωση με νόμιμη μας υποχρέωση και πάντοτε απευθείας από εσάς.

Δεδομένα καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων

Δεδομένα καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων με τους εκπροσώπους μας και τα τηλεφωνικά κέντρα με τα οποία συνεργαζόμαστε.

Φωτογραφίες και βίντεο

Δεδομένα εικόνας (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και εικόνων) ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται σε σχέση με τις ασφαλιστικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, καθώς και δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης που συλλέγονται από εξοπλισμό CCTV στις εγκαταστάσεις μας.

Πληροφορίες για την συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Πληροφορίες τις οποίες υποχρεούμαστε να συλλέξουμε προκειμένου να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες

Θέση και ταυτοποίηση των ασφαλισμένων και/ή των περιουσιακών στοιχείων τους (π.χ. διεύθυνση ιδιοκτησίας, αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος ή άλλος αριθμός αναγνώρισης), ιστορικό ατυχημάτων ή ζημιών και αιτία της ζημίας, ιδιότητα φυσικού προσωπου ως εργαζομένου ή διευθυντή ή εταίρου σε έναν οργανισμό, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την παροχή άλλων ασφαλειών.

Προτιμήσεις μάρκετινγκ, δραστηριότητες μάρκετινγκ και σχόλια πελατών

Προτιμήσεις μάρκετινγκ, πληροφορίες σχετικά με την ανταπόκριση σε προωθητικές ενέργειες ή απαντήσεις σε έρευνες ικανοποίησης πελατών ή έρευνες αγοράς.

Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά ταυτότητας στο διαδίκτυο (στο βαθμό που αυτά αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα).

Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συμπληρώσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές (για παράδειγμα, διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες από πηγές στο διαδίκτυο και πληροφορίες από τις εταιρείες του Ομίλου Solvency).

 

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.
 • για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος.
 • για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων ειδικών κατηγοριών που σας αφορούν πραγματοποιείται, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 • με τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεσή σας.
 • για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.
 • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • για να διασφαλίσουμε την παροχή σε εσάς υπηρεσιών προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής.

 

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με σκοπό:

 1. τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς και αναλύσεων, την παροχή υπηρεσιών marketing και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας τόπο ή καλείτε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτη της Solvency, παρουσιάζοντάς σας πληροφορίες ή προσφορές ασφάλισης προσαρμοσμένες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων φυσικών προσώπων, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε, κατόπιν της συγκατάθεσής σας.
 2. την επικοινωνία μαζί σας, την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων μας, τη βελτίωση της ποιότητας αυτών, τον διακανονισμό απαιτήσεων, την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων και την αντασφάλιση, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης.
 3. τη λήψη επιχειρηματικής απόφασης σχετικά με την παροχή ασφάλισης και τους όρους αυτής, την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς σας για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας ή για τη συνεργασία μαζί σας για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την επεξεργασία των πληρωμών από και προς εσάς, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
 4. την πρόληψη και διερεύνηση εγκλημάτων (απάτης, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις και την απόκριση σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής σας), την ανάλυση και διαχείριση άλλων επιχειρηματικών κινδύνων, τη διαχείριση παραπόνων και σχολίων και τη συμμόρφωση με εφαρμοστέα νομοθεσία, στο πλαίσιο συμμόρφωσής μας με νόμιμη υποχρέωση.
 5. τη θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας λειτουργιών και των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων της Solvency.

 

Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων

Με τη συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης και με βάση τα δεδομένα που με τη θέλησή σας δηλώνετε σε αυτήν, η Solvency διενεργεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων σας με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών, που έχουν ως σκοπό την εκτίμηση του κινδύνου και τη λήψη εκ μέρους της Εταιρείας απόφασης επί της αιτούμενης ασφάλισης.

Ειδικότερα:

 1. Οι ως άνω αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση αλγορίθμου και εγχειριδίων, επιτρέπουν στην Εταιρεία την εκτίμηση του υπό ανάληψη κινδύνου, προκειμένου να καθορίσει:
  1. εάν η αίτησή σας να ασφαλιστείτε γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται,
  2. σε περίπτωση αποδοχής, το κατάλληλο και αναλογικό ύψος του ασφαλίστρου και τους τυχόν ειδικούς όρους, υπό τους οποίους μπορεί να συναφθεί το επιθυμούμενο από εσάς πρόγραμμα.
 2. Πιο αναλυτικά, οι εν λόγω αυτοματοποιημένες διαδικασίες βασίζονται σε μαθηματικές/ στατιστικές αναλύσεις των κρίσιμων από την άποψη της ασφαλιστικής τεχνικής παραμέτρων, που καθιστούν δυνατή την αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου και την ένταξή του σε ομοιογενή ομάδα κινδύνων με βάση τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να επιφέρει, ως και την ορθή τιμολόγησή του (π.χ. Αυτοκίνητο που οδηγείται από οδηγό ηλικίας μικρότερης των 23 ετών, επιφέρει αύξηση του ασφαλίστρου ή ένα αυτοκίνητο που οδηγείται από άτομο που κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης, που εκδόθηκε μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη ασφάλισης, επιφέρει αύξηση του ασφαλίστρου).
 3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής σας ή σε περίπτωση διατύπωσης αντιρρήσεων εκ μέρους σας ή αμφισβήτησης οποιουδήποτε στοιχείου του αποτελέσματος που προκύπτει μέσω της ακολουθητέας διαδικασίας, δικαιούσθε να εναντιωθείτε, ζητώντας να γίνει έλεγχός του αποτελέσματος ή στοιχείου αυτού από το αρμόδιο τμήμα «Εξυπηρέτησης Πελάτη» της Solvency(Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , 2310 500 263 ) Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Εταιρεία για την παροχή διευκρινίσεων/ επεξηγήσεων ή και για τη διατύπωση της άποψης σας επί του αποτελέσματος. Περαιτέρω, η Εταιρεία ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για σκοπούς ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αποφυγής της ασφαλιστικής εξαπάτησης και συμμόρφωσης της Εταιρείας με την εν γένει νομοθεσία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως:

 

Τις εταιρείες του Ομίλου Solvency

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Solvency.

Άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστές, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Η Solvencyενδέχεται να κοινοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστές, μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους, συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων και πράκτορες και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους.

Προμηθευτές μας

Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως επαγγελματίες υγείας, συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, ορκωτούς ελεγκτές, πραγματογνώμονες, ερευνητές ατυχημάτων, ειδικούς, δικηγόρους, εταιρίες οδικής βοήθειας και φροντίδας ατυχήματος και άλλους συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Δημόσιες και δικαστικές αρχές

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δημόσιες και δικαστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των δικαστηρίων, των ρυθμιστικών, φορολογικών και εισαγγελικών αρχών).

 

Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η Solvency χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.

Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

 1. Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 2. Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 3. Το δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων.
 4. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ.
 5. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
 6. Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Χρήση cookies

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies που είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Συλλογή δεδομένων από ανηλίκους

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Ενημέρωση, ο Διαδικτυακός Τόπος της Solvencyδεν προορίζονται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Με την αποστολή σε εμάς Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. είστε άνω των 18 ετών ή
 2. διαθέτετε την συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Ενημέρωση ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Ενημέρωση, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.solvency.gr και ενημερώνοντάς σας με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές.

 

Επιστροφή

 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr