ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εταιρική Ασφάλιση - Business Lines

Η Solvency Insurance Brokers ως εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεως παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες είτε αφορούν Personal Lines είτε Business Lines:

Business Lines: Είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις, στα πλαίσια του Risk Management, για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους όσον αφορά την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων, την ευθύνη που πηγάζει από την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας καθώς και την εξασφάλιση τους Cash Flow. Όλες αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης των αναγκών της επιχείρησης και με προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της επιχείρησης (Tailor Made).

 

Παγίων Στοιχείων    

 • Κτιρίων και Εγκαταστάσεων    
 • Εξοπλισμού - Μηχανημάτων - Λογισμικών Συστημάτων    
 • Εμπορευμάτων - Πρώτων Υλών    
 • Στόλων Οχημάτων όλων των Χρήσεων    
 • Κατά Παντός Κινδύνου Περιουσίας (PropertyAll Risks)    

Ανθρωπίνου Δυναμικού

 • Ευθύνη Μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών
 • Ομαδικά Ασφαλιστήρια Υγείας
 • Ομαδικά Συνταξιοδοτικά (D.A.F.)
 • Προσωπικά Συνταξιοδοτικά
 • Ατομικά Ασφαλιστήρια Υγείας

Ευθύνης Δραστηριοτήτων    

 1. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη    
 2. Αστική Ευθύνη από την Λειτουργία της Επιχείρησης    
 3. Περιβαλλοντολογική Αστική Ευθύνη    
 4. Αστική Ευθύνη Προϊόντος/των    
 5. Ανάκληση Προϊόντος/των    

Διαθεσίμων

 • Ασφάλιση Πιστώσεων
 • Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών
 • Ασφάλιση Κερδών & Παγίων Εξόδων

Τεχνικών Ασφαλίσεων

 • Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων C.A.R. (Contractor's All Risks)
 • Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης E.A.R. (Erection All Risks)
 • Κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικού Εξοπλισμού Τεχνικών Έργων (Contractor's Plant & Machiney)
 • Μηχανικών Βλαβών (Machinery All Risks)
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment All Risks)
 • Αποπερατωμένων έργων Πολιτικού Μηχανικού C.E.R. (Civil Engineering Completed Risks)

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr