ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Όροι Χρήσης

Η Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. εφεξής για συντομία "Solvency", έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα με βάση το Ελληνικό Δίκαιο , με Α.Φ.Μ. 998001030 Δ.Ο.Υ. Α' Θεσ/νίκης. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στην οδό Καβάλας 2 & Κωλέττη. Έχει νομίμως καταχωρηθεί με Αρ. Μητρώου 108003 και με Αρ. Εδικού Μητρώου αριθμό 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η Solvency δημιούργησε τον δικτυακό τόπο solvency.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες/καταναλωτές/πελάτες/μέλη/ασφαλισμένους/συμβαλλομένους, για τις ανάγκες του παρόντος οι έννοιες ταυτίζονται, σχετικά με τα προϊόντα όλων των κλάδων ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών με τις οποίες η Solvency συνεργάζεται, προκειμένου οι χρήστες να επιλέξουν το προϊόν που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες τους και την Ασφαλιστική Εταιρία, στο εξής "Ασφαλιστή", σύμφωνα με το νόμο (αρ. 3α παρ. 7 Ν.Δ. 400/70) η λέξη «Ασφαλιστής» δηλώνει αποκλειστικά την ασφαλιστική επιχείρηση, που το παρέχει.

Η χρήση του δικτυακού τόπου solvency.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου solvency.gr, η αποστολή ή/και προώθηση Αίτησης - Εντολής Ασφάλισης, η αποστολή ή/και απάντηση ή/και προώθηση (Sent or/and Reply or/and Forward) μηνύματος ή/και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε ηλεκτρονική διεύθυνση ή διευθύνσεις που θα υποδειχθούν από την Solvency καθώς και η αίτηση προσφοράς και εγγραφή του χρήστη στον δικτυακό τόπο solvency.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η Εμπορία από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994), για την Προστασία του Καταναλωτή. Το πλήρες κείμενο του Νόμου μπορείτε να κατεβάσετε (download) από την ενότητα “Νομοθεσία” που βρίσκεται στην Αρχική Σελίδα του δικτυακού τόπου solvency.gr. Eιδικότερα και πέραν των άλλων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 4α του παραπάνω Νόμου.

Οι χρήστες με την εγγραφή ή/και την χρήση του δικτυακού τόπου solvency.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Ο δικτυακός τόπος solvency.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες, πέραν της δυνατότητας καταχώρησης, των αναγκαίων πληροφοριών ή/και προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την τιμολόγηση και έκδοση προσφορών σε όλους τους κλάδους ασφάλισης καθώς και της δυνατότητας επιλογής του Πακέτου Ασφάλισης, του Ασφαλιστή, του τρόπου τξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλίστρων και σε περίπτωση ύπαρξης άτοκων δόσεων, του αριθμού αυτών.

Όλες οι πληροφορίες, τα στοιχεία ή/και τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρούν ή επιλέγουν στο δικτυακό τόπο solvency.gr και τα οποία είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την τιμολόγηση και έκδοση προσφορών σε όλους τους κλάδους ασφάλισης είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και με βάση αυτά υπολογίζονται τα ασφάλιστρα των καλυπτομένων κινδύνων που περιλαμβάνονται στην προσφορά/ες ασφάλισης του κάθε Ασφαλιστή.

Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον χρήστη πραγματοποιείται αυτόματα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει στο ηλεκτρονικό σύστημα του δικτυακού τόπου solvency.gr αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου solvency.gr, όπως ενδεικτικά, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Solvency και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια της Solvency.

Καταβάλλεται  κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο solvency.gr, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Solvency δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου solvency.gr εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά.  Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του δικτυακού τόπου solvency.gr.

Η Solvency δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή εσφαλμένη αναγραφή ή επιλογή στοιχείων ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τους χρήστες, παρεμβολές ή μη λειτουργία του δικτυακού τόπου solvency.gr ή/και του/των Λογαριασμού/ων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) λόγω ανωτέρας βίας ή/και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Κάθε χρήστης που αποδέχεται ή/και αποστέλλει αρχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) έχει την ευθύνη για την πρόσβαση στους Λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) η οποία ευθύνη μπορεί να περιλαμβάνει και την καταβολή τελών σε τρίτους (παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου ISP) για την σύνδεση και πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των τελών αυτών καθώς επίσης και για τον αντίστοιχο εξοπλισμό που απαιτείται για την σύνδεση στο διαδίκτυο. Η παραλαβή ή/και αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν των τελών πρόσβασης στο διαδίκτυο τα οποία καταβάλλονται στους παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου ISP ανάλογα με την εκάστοτε τιμολογιακή τους πολιτική.

Οι Ηλεκτρονικές Διαδρομές (Paths) ή (Links) που τυχόν υπάρχουν στον δικτυακό τόπο solvency.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η Solvency καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των διαδρομών (Paths) ή (Links) και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρά ταύτα, η διαθεσιμότητα των διαδρομών (Paths) ή (Links) μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή/και από άλλες αιτίες. Η Solvency δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών, στις διαδρομές (Paths) ή (Links), την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτών, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των εγγράφων που υπάρχουν σε αυτές ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Η Solvency απολαύει πλήρους νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των Ασφαλιστών και με την ιδιότητά της ως Μεσίτη Ασφαλίσεων ( αρ.15α παρ. 1 ν. 1569/85), ενεργεί κατ’ εντολή και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του χρήστη που θέλει να ασφαλισθεί και η δραστηριότητά της συνίσταται στον εντοπισμό των ασφαλιστικών του αναγκών, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή του Ασφαλιστή, στην επίτευξη επαφής με τον Ασφαλιστή, στη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης και στην παροχή βοήθειας για τη διαχείριση και εκτέλεσή της, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου (ασφαλιστικής περίπτωσης).

Βάση του Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου είναι η Ασφαλιστική Σύμβαση, άλλως το δίκαιο της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Ρυθμίζεται κυρίως από τα άρθρα 1-34 του Ν. 2496/97 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/16.5.1997). Το πλήρες κείμενο του Νόμου μπορείτε να κατεβάσετε (download) από την ενότητα "Νομοθεσία” που βρίσκεται στην Αρχική Σελίδα του δικτυακού τόπου solvency.gr.

Η Solvency ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής διέπεται, πέραν των άλλων, από τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ.190/2006 (ΦΕΚ196/Α/14-9-2006). Το πλήρες κείμενο του Νόμου μπορείτε να κατεβάσετε (download) από την ενότητα “Νομοθεσία” που βρίσκεται στην Αρχική Σελίδα του δικτυακού τόπου solvency.gr.

Όλες οι πληροφορίες που η Solvency είναι υποχρεωμένη να παρέχει στους πελάτες της, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, & 12 του παραπάνω Π.Δ., υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να κατεβάσετε (download) από την ενότητα “Οι Υποχρεώσεις μας” που βρίσκεται στην Αρχική Σελίδα του δικτυακού τόπου solvency.gr.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του παραπάνω Π.Δ., η Solvency παρέχει στους πελάτες της συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, και τις παρέχει με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να προτείνει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του πελάτη.

Η Solvency σύμφωνα με τον Νόμο ( αρ.15δ παρ. 1 ν. 1569/85) έχει υποχρέωση να υποβάλει προς τους Ασφαλιστές «συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης» το οποίο περιέχει τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της, σχετικά με τον προς ασφάλιση κίνδυνο, ώστε ο Ασφαλιστής να αποκτήσει σαφή εικόνα του κινδύνου προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα ανάληψής του και να ενημερώσει σχετικά την Solvency.

Η Solvency δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν Ασφαλιστών ή/και των όρων παροχής τους. Επιπλέον, η Solvency δεν έχει δικαίωμα ή/και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισάγει ο Χρήστης ή εισάγονται αυτόματα μέσω διασυνδεδεμένων ανεξάρτητων ή/και αξιόπιστων βάσεων δεδομένων, στο σύστημα.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί-αγοράσει οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει ο δικτυακός τόπος solvency.gr η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του χρήστη και του συνεργαζόμενου Ασφαλιστή που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

Η Solvency δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τους Ασφαλιστές με τους οποίους συνεργάζεται. Η αποδοχή ή μη των αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/και αποδοχή ή μη των ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε από τον χρήστη είναι στην διακριτική ευχέρεια και πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον συνεργαζόμενο Ασφαλιστή που το παρέχει.

Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας-αγοράς ασφαλιστικού προϊόντος ο Χρήστης καθίσταται ασφαλισμένος. Επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς τη Solvency για την είσπραξη του αντιτίμου-ασφαλίστρου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο του δικτυακού τόπου solvency.gr.

Ο χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων του δικτυακού τόπου solvency.gr σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του.

Για τις ανάγκες του παρόντος και πάντοτε σε σχέση με τα παραπάνω η πλήρης συμπλήρωση και καταχώρηση από τον χρήστη των πληροφοριών ή/και προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται στην “Αίτηση - Εντολή Ασφάλισης" του δικτυακού τόπου solvency.gr, είναι υποχρεωτική και επέχει τη θέση αίτησης και ταυτόχρονα εντολής ασφάλισης. Με βάση τα στοιχεία της “Αίτησης - Εντολής Ασφάλισης" του δικτυακού τόπου solvency.gr η Solvency υποβάλει προς τους Ασφαλιστές «συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης» ή, στην περίπτωση τυποποιημένων κινδύνων (ασφάλισης αυτοκινήτου, κατοικιών κ.λπ.), έγγραφη ή ηλεκτρονική πρόταση ασφάλισης.

Διαδικασία και Όροι On Line Προμήθειας-Αγοράς Ασφαλιστικού Προϊόντος

Η επιλογή ασφαλιστικών προϊόντων, όλων των κλάδων ασφάλισης, των συνεργαζόμενων με τη Solvency Ασφαλιστών που παρουσιάζονται στον εκάστοτε χρήστη πραγματοποιείται συστημικά και αυτοματοποιημένα βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που εισήγαγε ο ίδιος χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα του δικτυακού τόπου solvency.gr.

Η υποβολή αίτησης/πρότασης-εντολής ασφάλισης μέσω του συστήματος απευθύνεται, διαμέσου της Solvency, προς τον εκάστοτε Ασφαλιστή, δεν αποτελεί ασφαλιστική σύμβαση και τελεί υπό την αίρεση της αποδοχής της από τον Ασφαλιστή προς τον οποίο απευθύνεται.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τους όρους παροχής του ασφαλιστικού προϊόντος που έχει επιλέξει διαμέσου των Γενικών και Ειδικών Όρων των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων, όλων των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους υπάρχει η δυνατότητα online προμήθειας-αγοράς, που βρίσκονται αναρτημένα στον δικτυακό τόπο solvency.gr. Πέραν των Γενικών και Ειδικών Όρων υπάρχουν στον δικτυακό τόπο solvency.gr, ανά ασφαλιστικό προϊόν και κλάδο ασφάλισης, επεξηγήσεις και πληροφορίες για όλους τους καλυπτόμενους κινδύνους. Για κάθε καλυπτόμενο κίνδυνο που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο solvency.gr ισχύουν πάντοτε οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου του εκάστοτε Ασφαλιστή που τον παρέχει, οι οποίοι υπερισχύουν των πληροφοριών-επεξηγήσεων που παρέχονται αποκλειστικά και μόνοι για ενημερωτικό σκοπό

Σε περίπτωση απόκλισης όμως των Γενικών και Ειδικών Όρων της ασφαλιστικής σύμβασης από τους γνωστοποιηθέντες πριν τη σύναψή της όρους ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Solvency δύναται να επιμελείται την είσπραξη και να εισπράττει τα ασφάλιστρα των χρηστών σύμφωνα με το π.δ. 190/2006 και τις πράξεις 30 & 31 της Τράπεζας Ελλάδος. Η πλήρης καταβολή του ασφαλίστρου, όπως αυτό ορίζεται από τον Ασφαλιστή, από τον χρήστη στην Solvency αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων του προς τον Ασφαλιστή και προς την Solvency για το συγκεκριμένο προϊόν που προμηθεύτηκε.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης του αντιτίμου του ασφαλιστικού προϊόντος που γνωστοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου solvency.gr και του τελικού αντιτίμου/ ασφαλίστρου που ορίζεται από τον Ασφαλιστή που παρέχει το προϊόν, υπερισχύει το δεύτερο, σε περίπτωση δε που αυτό είναι χαμηλότερο, η Solvency θα επιστρέφει άμεσα στον Χρήστη το υπερβάλλον καταβληθέν ποσό.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που είναι υψηλότερο ο χρήστης οφείλει να καταβάλει άμεσα την διαφορά άλλως να ζητήσει την ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να προβεί σε ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου λόγω τέτοιου είδους διαφοράς η Solvency επιστρέφει το σύνολο του αντιτίμου που κατέβαλε για το ακυρωθέν συμβόλαιο άνευ χρέωσης εξόδων.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού πραγματοποιείται με χρήση, από τη Solvency, όμοιου μέσου πληρωμής με αυτό που χρησιμοποιήθηκε από τον χρήστη για την πληρωμή του ασφαλίστρου που επιστρέφεται ολικά ή μερικά. Μη ολοσχερής εξόφληση του αντιτίμου αποτελεί λόγο άρνησης ολοκλήρωσης της σύναψης άλλως λόγο ακύρωσης ή/ και καταγγελίας συναφθείσας ασφαλιστικής σύμβασης από τον Ασφαλιστή.

Η Solvency διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε έλεγχο των πληροφοριών που έχει παράσχει ο χρήστης πριν από την προώθηση της αίτησης/ πρότασής του στον αντίστοιχο Ασφαλιστή αλλά και οποτεδήποτε από την υποβολή της αίτησης/ πρότασης έως και την λύση της ασφαλιστικής σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη τις απαιτούμενες κατά την κρίση της πληροφορίες προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο αυτό. Ο χρήστης αποδέχεται να γνωστοποιήσει στη Solvency τις αιτούμενες για το σκοπό αυτό πληροφορίες. Επίσης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τυχόν άρνηση ή αδυναμία του να παρέχει τις πληροφορίες αυτές μπορεί να επιφέρει αδυναμία προώθησης ή/και εκτέλεσης της αίτησης/ πρότασης ασφάλισης ή καταγγελία/ ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κατά περίπτωση.

Δικαιώματα Εναντίωσης – Υπαναχώρησης

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης.

Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην Solvency ή/και απευθείας στον Ασφαλιστή που παρέχει το προϊόν, έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που η Solvency ή/και ο Ασφαλιστής που παρέχει το προϊόν:

1. δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση μία εκ των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρ. 4 παρ. 2 περ. Η και παρ. 3 περ. Δ του π.δ. 400/1970.

2. δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997.

Ο χρήστης διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4α παρ. 6 Ν. 2251/1994 το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην Solvency ή/και απευθείας στον Ασφαλιστή που παρέχει το προϊόν, έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η όποια είναι μεταγενέστερη.

Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 13 περ. 2 του ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/και αποστέλλονται στην Solvency στην Διεύθυνση Καβάλας 2 & Κωλέττη Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την Solvency. Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίες που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/ και υπαναχώρησης, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή τους και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την Solvency.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από τον αντίστοιχο Ασφαλιστή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον χρήστη.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην Solvency ή/και στον Ασφαλιστή που παρέχει το προϊόν έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση.

Ακύρωση Πρωταασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Από 01/01/2014 τέθηκαν σε εφαρμογή οι πράξεις 30 & 31 της Τράπεζας Ελλάδος. Σύμφωνα με την πράξη 30 της Τράπεζας Ελλάδος τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται από τον χρήστη πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης και αποδίδονται από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του Νόμου 400/70. Σε περίπτωση μη πλήρους εξόφλησης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου από τον χρήστη εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή του, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει αναγγελθεί ζημία κατά το διάστημα αυτό.

Ανανέωση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

Από 01/01/2014 τέθηκαν σε εφαρμογή οι πράξεις 30 & 31 της Τράπεζας Ελλάδος. Σύμφωνα με την πράξη 30 της Τράπεζας Ελλάδος τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται από τον χρήστη πριν την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης και αποδίδονται από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 2 του Νόμου 400/70. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων κλάδων ασφάλισης μπορούν κατά κανόνα να έχουν ετήσια, εξαμηνιαία ή/και τριμηνιαία διάρκεια ασφάλισης. Κατά τη λήξη της διάρκειάς τους ανανεώνονται αυτόματα για ισόχρονη της αρχικής διάρκειας περίοδο. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν εξοφλήσει το ασφάλιστρο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (ανανέωσης), το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται.

Καταγγελίες - Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Ο χρήστης δύναται να υποβάλει εγγράφως τα ερωτήματα ή τυχόν παράπονά του απευθυνόμενος στην Solvency ή/και απευθείας στον Ασφαλιστή που παρέχει το προϊόν, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα ή fax στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   Fax: 2310-500265.

Η Solvency θα διαβιβάζει τα αιτήματα στον αντίστοιχο Ασφαλιστή. Ο χρήστης λαμβάνει απάντηση από την Solvency ή/και απ’ ευθείας από τoν Ασφαλιστή το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει τα δικαιώματα του χρήστη για αναζήτηση δικαστικής προστασίας.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας ή αντιβαίνουν στα χρηστά ήθη ή προσκρούουν στην δημόσια τάξη.

Σε κάθε περίπτωση προωθείται η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των όποιων τυχόν διαφορών προκύψουν μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας/ ασφαλισμένου και της Solvency ως Μεσίτη Ασφαλίσεων ή/ και του εκάστοτε συνεργαζόμενου με την Solvency Ασφαλιστή. Για την επίλυση των ενδοσυνοριακών συναλλαγών λειτουργούν τα ακόλουθα σχήματα συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς:

α) Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης: Τηλ.: 210 3821838 – 3842508

β) Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος: Αριθμός Τηλεφώνου: 210 3205222

γ) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458 Fax.: 210 6460414

δ) Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών: Πλ. Κάνιγγος Αθήνα, 10181 Τηλ.: 1520

Προσωπικά δεδομένα

Η Solvency τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου solvency.gr, που συνήψαν σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης μέσω του δικτυακού τόπου solvency.gr με συνεργαζόμενους Ασφαλιστές καθώς και των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω ασφαλισμένους. Τα δεδομένα αυτά πιθανόν να περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας του εν λόγω αρχείου αποτελεί η παροχή και εκτέλεση των υπηρεσιών Μεσίτη Ασφαλίσεων που έχει αναλάβει η Solvency έναντι των χρηστών και των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών εταιρειών.

Η Solvency διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που τηρεί και επεξεργάζεται στον εκάστοτε συνεργαζόμενο Ασφαλιστή που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.

Αποδέκτες των δεδομένων των χρηστών δύνανται να είναι οι Ασφαλιστές, υπάλληλοι ή και τρίτα πρόσωπα συνεργάτες της Solvency που ασκούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης κατ’ εντολήν της και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιατροί, Αντασφαλιστές, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λπ.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από την Solvency, κατόπιν γραπτού αιτήματός του και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, πληροφορίες για τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και στοιχείων σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472 /97.

Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των χρηστών του δικτυακού τόπου solvency.gr τηρούνται σε αρχείο από την «Αθαν. & Αντώνιος Κεμεντσιετσίδης Ο.Ε.» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Καβάλας 2 & Κωλέττη, τηλ. 2310 500 263-4, η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η περαιτέρω τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από τον εκάστοτε Ασφαλιστή που προμηθεύει το προϊόν διέπεται από τις διατάξεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η Solvency έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, πλην των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες ή και πωλήσεις εξ αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια ή/ και συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην Solvency για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Solvency και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της Solvency με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή η οποία θα απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Ο χρήστης παρέχει με την αποδοχή των όρων τη συγκατάθεσή του προς την Solvency να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί, τα προσωπικά του στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της Solvency.

Η Solvency δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/και ασφάλεια συναλλαγών ή/και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 60 μηνών.

Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την Solvency, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την Solvency Ασφαλιστών, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Οι σχέσεις μεταξύ Solvency και χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των Ασφαλιστών, τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω του δικτυακού τόπου solvency.gr, διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.

Το περιεχόμενο των Γενικών Όρων Χρήσης είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών της Solvency. Οι χρήστες θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να ανατρέχουν στους Όρους Χρήσης που βρίσκονται στην ενότητα “Όροι Χρήσης” στην Αρχική Σελίδα του δικτυακού τόπου solvency.gr και να τους εκτυπώνουν ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

  

Επιστροφή

 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr