ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαφορές - Συμπεράσματα

Από τις τρείς κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με τον νόμο οι δύο (οι Ασφαλιστικοί Πράκτορες και οι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι) ενεργούν για λογαριασμό της Ασφαλιστικής Επιχείρησης και μόνο ο Μεσίτης Ασφαλίσεων ενεργεί για λογαριασμό των πελατών του.

Περισσότερα...

Διακρίσεις των Διαμεσολαβούντων

Μεσίτης Ασφαλίσεων

Σύμφωνα με τον νόμο ( αρ.15α παρ. 1 ν. 1569/85) όπως ισχύει σήμερα, Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει ως έργο κατ' εντολή του ασφαλιζoμένου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, να φέρει σε επαφή ασφαλιζομένους ή αντασφαλισμένους και ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις,

Περισσότερα...

Ορισμός Διαμεσολάβησης

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος 190/2006 (ΦΕΚ196/Α/14-9-2006) ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» νοείται κάθε δραστηριότητα είτε παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών ή παροχής συνδρομής κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 ως «ασφαλιστικός διαμεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει ή ασκεί με αμοιβή δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr