ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Υποχρεώσεις σας σε μια σύμβαση

Κατά την Σύναψη της σύμβασης

Κατά την διάρκεια των προπαρασκευαστικών διαδικασιών και σε περίπτωση αποδοχής του κινδύνου από τον Ασφαλιστή (Ασφαλιστική Εταιρία) κατά την σύναψη της ασφάλισης, έχετε την υποχρέωση να γνωστοποιήσετε κάθε στοιχείο που θα έχει επίδραση στην εκτίμηση του κινδύνου και τον καθορισμό των ασφαλίστρων καθώς επίσης να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλα τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισης ή στην εντολή ασφάλισης.

 

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ασφαλιστή (Ασφαλιστική Εταιρία) ή δική σας, ο Ασφαλιστής (Ασφαλιστική Εταιρία) δεν λάβει γνώση για τα παραπάνω στοιχεία, τότε έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει τροποποίησή του μέσα σε 1 μήνα από τη στιγμή που έλαβε γνώση αυτών. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα 15 ημέρες μετά την ημερομηνία που θα περιέλθει σε εσάς.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων σας:

  1. Από αμέλεια, έχει τα δικαιώματα που αναγράφονται στην πιο πάνω παράγραφο και επιπλέον, σε περίπτωση που η ζημία συμβεί πριν την τροποποίηση ή την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου, η αποζημίωση θα μειωθεί κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθοριστεί, προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθοριστεί αν του ήταν γνωστά τα στοιχεία αυτά.
  2. Από οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός της αμέλειας, συμπεριλαμβανόμενου και του δόλου, έχει το δικαίωμα μέσα σε 1 μήνα από τότε που έγινε γνωστή αυτή η παράβαση να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο με άμεσα αποτελέσματα. Σε περίπτωση που συμβεί ζημία μέσα στην προθεσμία αυτή ή σε περίπτωση που η παράβαση γίνει γνωστή με αφορμή την επέλευση ζημίας, απαλλάσσετε από την υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση.

Σε κάθε περίπτωση δικαιούται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα μέχρι την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου.

 Κατά την Διάρκεια της Σύμβασης

Κατά τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου, πρέπει να ενημερώνετε τον Ασφαλιστή (Ασφαλιστική Εταιρία) γραπτά εντός 14 ημερών για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία του ασφαλισμένου κινδύνου ή στα προσωπικά σας στοιχεία και κυρίως για κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σε βαθμό που, αν το γνώριζε ο Ασφαλιστής (Ασφαλιστική Εταιρία), δεν θα είχε δεχτεί την ασφάλιση ή δεν θα την είχε δεχτεί με τους ίδιους όρους. Σε μία τέτοια περίπτωση έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το Ασφαλιστήριο ή να ζητήσει τροποποίησή του ενώ εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραπάνω παραγράφους α) και β).

 Κατά την Επέλευση του Κινδύνου

Έχετε την υποχρέωση να παίρνετε σε όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, όλα τα εύλογα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή ατυχήματος ή ζημίας, ενεργώντας σαν να ήσαστε ανασφάλιστος.

Σε περίπτωση επέλευσης της ζημίας, είσαστε υποχρεωμένοι

να ειδοποιήσετε αμέσως τις αρμόδιες αρχές για να καταγράψουν το γεγονός ιδιαίτερα σε περίπτωση ύπαρξης σωματικών βλαβών.

Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των αρμοδίων αρχών, έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό της ζημίας, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες.

Να ειδοποιήσετε τον Ασφαλιστή (Ασφαλιστική Εταιρία) άμεσα και το αργότερο μέσα σε 8 ημέρες από την ημερομηνία που συνέβη το ατύχημα ή η ζημία και να δώσετε όλες τις αναγκαίες ειλικρινείς πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που θα σας ζητήσει. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αγωγής ή απαίτησης που θα λάβετε σχετικά με σωματική βλάβη ή υλική ζημιά που προξενήθηκε ή κάποιος ισχυρίζεται ότι προξενήθηκε κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.

 Πληρωμή Ασφαλίστρων

Έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε τα ασφάλιστρα σε μετρητά, είτε εφάπαξ είτε με τμηματικές καταβολές. Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αρχίζει πριν την καταβολή από εσάς του εφάπαξ ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης της τμηματικής καταβολής, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το Ασφαλιστήριο ή από τις περιστάσεις.

Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στον Ασφαλιστή (Ασφαλιστική Εταιρία) να καταγγείλει τη σύμβαση. Η καταγγελία γίνεται με γραπτή δήλωση προς εσάς, στην οποία γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, μετά πάροδο ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης, την ακύρωση του Ασφαλιστηρίου.

  

Επιστροφή

 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr