ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τα Δικαιώματά σας σε μια ασφαλιστική σύμβαση

Το Δικαίωμα Εναντίωσης επί παρεκκλίσεων του ασφαλιστηρίου από την αίτηση

Αν το περιεχόμενο του Ασφαλιστηρίου διαφέρει από αυτό που είχε ζητηθεί με την αίτηση ασφάλισης έχετε το δικαίωμα μέσα σε 1 μήνα από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να εναντιωθείτε γραπτά, αποστέλλοντας μας με συστημένη επιστολή συμπληρωμένη τη δήλωση εναντίωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης Α που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο σας.

 

Το Δικαίωμα Εναντίωσης επί μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων

Αν δεν παραλάβετε τους Όρους του Ασφαλιστηρίου ή το Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών, έχετε το δικαίωμα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου, να εναντιωθείτε γραπτά, αποστέλλοντας μας με συστημένη επιστολή συμπληρωμένηoblications
τη δήλωση εναντίωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης Β που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο σας.

Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο

Σε κάθε σύμβαση από απόσταση εσείς έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρετε αιτιολογία. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου για Ασφαλιστήρια εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, καθώς και συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει:

  • είτε από την ημέρα έναρξης του Ασφαλιστηρίου εξ αποστάσεως, εκτός εάν πρόκειται για ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσμία αρχίζει να μετρά από την ημέρα που εσείς πληροφορηθήκατε την έναρξη του Ασφαλιστηρίου εξ αποστάσεως,
  • είτε από την ημέρα που εσείς παραλάβατε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες, εφόσον αυτή η τελευταία ημερομηνία είναι μεταγενέστερη από την αναφερόμενη στην πρώτη περίπτωση.
  • Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης για Ασφαλιστήρια του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται για όσο χρόνο εσείς έχετε δικαίωμα εναντίωσης επί μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων.

  

Επιστροφή

 

03 Η εταιρεια μας

Η Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε. συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων.

04 Μιληστε μαζι μας

Solvency Insurance Brokers Ι.Κ.Ε.
Καβάλας 2 & Κωλέττη 
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
email: info@solvency.gr