ΤΗΛ: +30 2310 500 263-4
 

FAX: +30 2310 500 265
.

Ασφάλιστρα ONLINE

car2ONLINE Ασφάλιση αυτκινήτου!!
Υπολογίστε τα ασφάλιστρά online!!
Κερδίστε χρόνο και χρήματα. Δείτε άμεσα από το χώρο σας τις τιμές, κάνοντας συγκρίσεις και υπολογισμούς. Δημιουργήστε τη δική σας ασφάλεια αυτοκινήτου, ακριβώς στις ανάγκες σας.
»»»»

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

banner price

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ν.Δ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. Α' 10) "Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως", όπως ισχύει τροποποιημένος.
Ανεπίσημη Κωδικοποίηση
30/30.09.2013 Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Ν.Δ. 551/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) "Περί Ιδιωτικής Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών"

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α' 183) "Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις". Ανεπίσημη Κωδικοποίηση
Π.Δ. 190/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 196) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)."
ΠΔ/ΤΕ 2647 7.11.2011 "Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών"
31/30.09.2013 Κανονισμός Συμπεριφοράς (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. Α' 110) «Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. Α' 331) "Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως ισχύει τροποποιημένο". Ανεπίσημη Κωδικοποίηση
Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 100) "Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις."
ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Ν. ΓπΝ'/1911"Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης"

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ν. 3651/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 44) "Οδική βοήθεια οχημάτων"

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ν. 2496/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 87) "Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις"
[ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Ν. 2251/1994 για την "Προστασία των καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. Α' 191). Η Εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994), για την Προστασία του Καταναλωτή. Ειδικότερα και πέραν των άλλων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 4α του παραπάνω Νόμου.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 38) "Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις"
Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών." Μεταφορά αρμοδιότητας εποπτείας στην Τράπεζα της Ελλάδος [ Άρθρο 1 ]

ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ
Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών." [ Άρθρα 3-13 ]

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Νόμος 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/10-04-1997) "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"

 

03 Η εταιρεια μας

Η SOLVENCY Αθανάσιος & Αντώνιος Κεμεντσιετσίδης Ο.Ε. Συστάθηκε το 2009 και είναι εγγεγραμμένη στο Ε.Ε. Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 108003 και ειδικού μητρώου 600018 ως Πιστοποιημένη Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων, Insurance Broke

04 Μιληστε μαζι μας

Αθ. και Αντ. Κεμεντσιετσίδης Ο.Ε
Καβάλας 2 & Κωλέττη - City Gate
ΤΚ 54627 - Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 2310 500 263-4
Fax: +30 2310 500 265
Κιν: +30 6944 65 66 85